Avoin vastine Tampereen Voimistelijoiden Minettitiimin valmentajille

21.11.2017
Tällä avoimella kirjeellä vastaamme Tampereen Voimistelijoiden Minettitiimin valmentajien Titta Heikkilän, Teija Kukkalan ja Minna Karhun avoimeen kirjeeseen, joka julkaistiin mm. Titta Heikkilän Facebook-seinällä 20.11.2017. Haluamme tuoda esiin Tampereen Voimistelijoiden näkemykset kirjeessä esitettyihin asioihin ja korjata julkisuudessa esiintyneitä virheellisiä väittämiä. Minettien valmennustiimi on toiminut Tampereen Voimistelijoissa hyvin itsenäisenä yksikkönä eikä selvästi ole ihan kartalla seuran organisaatiosta ja toiminnasta.

Tampereen Voimistelijoiden organisaatio

Tampereen Voimistelijoissa johtokunnan vastuulla ovat strategiset, suuren linjan päätökset ja johtoryhmä vastaa käytännön operatiivisen tason asioista: arjen sujuvuudesta ja johtokunnan päätösten toteuttamisesta.

Johtoryhmän on nimennyt ja sitä johtaa seuran toiminnanjohtaja Riitta Taipale. Muut johtoryhmän jäsenet ovat valmennuspäällikkö Lotta Nuppola ja harrastepäällikkö Maarit Petäjämäki. Tampereen voimistelijoissa johtokunta ja johtoryhmä luetaan seurajohtoon. Valmennuspäällikkö johtaa kilpa- ja huippuvoimistelun vastuualuetta ja harrastepäällikkö harrastevoimistelua. Toisin kuin Heikkilän ym. avoimessa kirjeessä annetaan ymmärtää, Aleksi Jäntti ei kuulu johtoryhmään, vaan on johtokunnan puheenjohtaja. Taipaleen lisäksi Jäntti on toiminut aktiivisesti linkkinä johtokunnan ja johtoryhmän välillä. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja aikaansaavaa. Yhteinen visio ja yhteiset arvot ovat luoneet pohjan ja suunnan yhteistyölle. Johtoryhmän jäsenet ovat seuran palkattua henkilökuntaa, mutta johtokunnan jäsenet toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta, eikä heille makseta palkkaa tai palkkioita ja kulukorvauksiakin vain yksittäisissä poikkeustapauksissa.

Seurajohtoon kuuluvat sen enempää johtoryhmässä kuin johtokunnassakaan eivät ole tehneet päätöksiä henkilökohtaisista syistä, vaan kehittäneet seuraa johdonmukaisesti urheilijoiden, valmentajien ja koko seuran etua ajatellen. Seuran organisaatio on pyritty rakentamaan mahdollisimman matalaksi, jotta se ei toimisi byrokraattisen kankeasti ja kustannustehottomasti. Jokainen johtoryhmän jäsenkin osallistuu jossain määrin valmentamiseen. Kaikilla seuran viidellä lajilla on oma lajitiiminsä, jolla on valtuudet kehittää lajin toimintaa hyvin vapaasti. Vuoden 2017 alussa lajien autonomisuutta pyrittiin tietoisesti lisäämään. Lajitiimeihin kuuluu kyseisen lajin valmentajia ja voimistelijoiden vanhempia. Myös Minettitiimin valmentajia on ollut mukana joukkuevoimistelun lajitiimissä, yhdessä muiden valmentajien kanssa.

Talous ja palkanmaksu

Työnantajana Tampereen Voimistelijat ei voi julkisesti kommentoida yksittäisten työntekijöiden työsuhteeseen liittyviä kysymyksiä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi: palkka, suorituksenohjaus, työnohjaus, varoitukset, irtisanomiset/irtisanoutumiset jne.

Yleisellä tasolla on todettava, että joskus palkkojen maksu on viivästynyt joitakin päiviä, mikä on valitettavaa. Tilanne tulisi pystyä ennakoimaan järjestämällä riittävä puskuri tai varmistamalla tilapäinen rahoitus muulla tavoin. Tässä on selvä kehittämisen paikka. Seuran rahoitus perustuu pääosin harjoitusmaksuihin, jotka on pidetty mahdollisimman matalina. Hinnat ovat kilpaileviin seuroihin verrattuna erittäin kilpailukykyiset. Kassan tilanne on tiukka tyypillisesti kesällä, kun työntekijöille maksetaan lomarahat ja voimistelijoiden kesällä erääntyneet harjoitusmaksut maksetaan seuralle usein vasta elo-syyskuussa. Maksujen perintää on tehostettu, mutta siinä on varaa olla nykyistä tiukempi.

Toiminta on selvästi voitollista lähinnä niinä vuosina, jolloin seura on saanut järjestettäväkseen suurtapahtuman. Noihin vuosiin ajoitetaan myös merkittävimmät investoinnit. Kuluvana vuonna seuran tulos jää lähelle nollaa ja vuoden 2018 budjetti on rakennettu muutaman kymmenentuhatta euroa positiiviseksi, mikä tarkoittaa pieniä korotuksia harrastusmaksuihin.

Valmennuspäällikkö siirtyi vapaaehtoisesti ja osin joukkuevoimistelussa kohtaamiensa ylivoimaisten esteiden takia akrobatiavoimistelun pariin. Akrobatiavoimistelun lajitiimi on kehittänyt aktiivisesti lajin toimintaa. Tästä yhtenä osoituksena on Akrokeskuksen vuokraaminen Lielahdesta lajin käyttöön. Toiminnan laajentamista esiteltiin johtokunnalle useammassa kokouksessa. Sen todettiin luovan seuran strategian mukaisia mahdollisuuksia tulevaisuuteen ja laskelmat osoittivat toiminnan olevan kannattavaa. Pilottia ja suunnitelmien toteutumista seurataan jatkuvasti ja päätös jatkamisesta tehdään puolivuosittain. Mikäli toiminta osoittautuu tappiolliseksi, se lopetetaan. Akrokeskuksen perustaminen ei syö muiden lajien rahoitusta.

Joukkuevoimistelun kehittäminen

Joukkuevoimistelun harrastajamäärät ovat nousseet jatkuvasti ja laaja harrastajajoukko on mahdollistanut toimivan valmennusjärjestelmän kehittämisen. Tampereen Voimistelijoissa urheilija etenee tasolta seuraavalle omien taitojensa ja motivaationsa mukaisesti. Joukkueita joukkuevoimistelussa on tällä hetkellä peräti 20, voimistelijoita näissä joukkueissa on yhteensä 186. Huippuvoimistelijan urapolun mukaisesti harjoittelevia lapsia on noin 90. Kilpasarjan puolella kilpailevia joukkuevoimistelijoita on 57 ja harrastetasolla voimistelevia lapsia ja nuoria noin 40. Seuran voimistelukouluissa liikkuu viikoittain lisäksi 770 voimistelijaa, jotka eivät meidän organisaatiossamme kuulu minkään kilpalajin alaisuuteen. Koko seuran jäsenmäärä on noin 1 700.

Valmennusjärjestelmää päivitetään jatkuvasti ja se tuottaa tulosta paitsi joukkuevoimistelussa myös naisten telinevoimistelussa, akrobatiavoimistelussa, teamgymissä ja trampoliinivoimistelussa. Tampereen Voimistelijat kuuluu näissä kaikissa lajeissa kansalliseen kärkiryhmään ja urheilijat edustavat Suomea kansainvälisissä kilpailuissa kaikissa viidessä lajissa.

Joukkuevoimistelussa aloitti kesällä 2017 yksi uusi osa-aikainen ammattivalmentaja, jolla on vastuullaan joukkuevoimistelun esivalmennus- ja harrastekilpatoiminnan kehittäminen. Lasten huipulle tähtääviä joukkueita valmentaa päätyönään toinen ammattilainen. Minettitiimin valmentajista kolme tekee valmennusta päätyönään. Loput seuran joukkuevoimisteluvalmentajat tekevät valmennustyötä muiden töiden tai opintojen ohessa. Suunnitelmissa on ollut palkata joukkuevoimisteluun lisää päätoimisia valmentajia, kun taloustilanne sen mahdollistaa.

Strategisella tasolla sekä strategisen ja operatiivisen tason rajapinnassa seuran toimintaa kehitetään vuosittain pidettävillä kehittämispäivillä. Päiville kutsutaan seurajohdon lisäksi kuukausipalkkaiset valmentajat. Heikkilä ja Kukkala eivät ole osallistuneet kehittämispäiville, vaikka ovat aina kutsun saaneet.

Voimisteluliiton luottamushenkilövalinnat

Voimisteluliiton luottamushenkilöistä äänestettiin 18.11.2017. Valmentajat Minna Karhu ja Teija Kukkala olivat ehdolla rytmisen voimistelun ja joukkuevoimistelun lajiasiantuntijaryhmiin, mutta he olivat jo ennen tätä ilmaisseet lähtöaikeensa Tampereen Voimistelijoista ja suunnitelmansa perustaa kilpailevaa toimintaa toiseen seuraan. Johtokunnalla oli vahva käsitys siitä, että kyseiset henkilöt pyrkivät toimimaan Tampereen Voimistelijoiden etua vastaan. Johtokunta teki päätöksen äänestää muita ehdokkaita. Koska johtokunnan tai johtoryhmän jäsenet eivät itse päässeet kyseisiin kokouksiin osallistumaan, sovittiin Olarin Voimistelijoiden ja Vantaan Voimisteluseuran kanssa myös Tampereen Voimistelijoiden äänen käyttämisestä. Seurojen välinen yhteistyö on sujuvaa ja teemme monessa asiassa yhteistyötä, vaikka urheilussa kilpailemme vastakkain.

Erilaiset arvot taustalla

Tampereen Voimistelijoiden arvot ovat yhdessä onnistuminen, kehittyminen, avoimuus, vastuullisuus ja hyvinvointi. Minettitiimin valmentajien toimintatavat eivät ole näitä arvoja aina vastanneet ja näihin epäkohtiin seura on yrittänyt puuttua hyvän yhteistyön hengessä.

Seuran sisällä on käyty keskustelua, kuinka voimakkaasti olemme valmiit arvojamme puolustamaan. Aiempina vuosina olemme valinneet varovaiset ja lempeät keinot, koska olemme olleet huolissamme huippuvoimistelun toimintaedellytyksistä. Arvostamme kyseisten valmentajien voimisteluosaamista ja olemme pyrkineet saamaan tämän osaamisen urheilijoiden hyödyksi. Valitettavasti perheiltä tuleva negatiivinen palaute ja suuri lopettamisprosentti etenkin niissä lasten ryhmissä, joita Heikkilä, Karhu ja Kukkala ovat valmentaneet, osoittaa, ettemme ole yrityksissämme riittävän hyvin onnistuneet.

Aikuisten Minetti-joukkueen kohdalla ongelmia on ollut selvästi vähemmän kuin nuoremmissa ikäluokissa. Seurajohdon yhteisen näkemyksen mukaan kyseisten valmentajien osaaminen soveltuu paremmin vanhempien voimistelijoiden valmennustehtäviin. Toki myös aikuisten joukkueessa on ilmennyt joitain ongelmia.

Rytmisen voimistelun loppuminen

Heikkilä ja Karhu ovat molemmat tulleet Tampereen Voimistelijoihin rytmisen voimistelun valmentajina. Rytminen voimistelu on ollut koko toimintansa ajan seurassa marginaalinen laji. Harrastajia oli enimmillään noin 30 ja vanhimmat lajin harrastajat ovat olleet noin 12-vuotiaita. Visio lajin kehittämiseksi oli vielä muutama vuosi sitten korkealla, mutta tavoitteellinen toiminta loppui kesällä 2015. Tuolloin kaikki kilpatason rytmisen voimistelun harrastajat lopettivat tai vaihtoivat lajia.​ Tarkkaa selvitystä ryhmän toiminnan loppumisen syistä seurajohto ei ole saanut. Rytmisen voimistelun vastuuvalmentaja Heikkilä kuitenkin jatkoi Rekolan Raikasta edustavan yksilörytmisen valmennusta. Kolmen viime vuoden aikana uutta rytmisen voimistelun ryhmää on yritetty perustaa kahdesti. Kummallakaan kerralla innokkaita osallistujia ei ilmoittautunut riittävästi ryhmän perustamiseksi. Näiden epäonnistumisten ja joukkuevoimistelun kasvun jälkeen linjattiin, että käytössä olevat tilat halutaan käyttää joukkuevoimistelijoiden harjoitteluun. Vapaata tilaa uuden lajin perustamiselle ei enää ole ollut, ei liioin pienten lasten tavoitteelliseen valmennukseen soveltuvaa rytmisen valmentajaa.

Voimistelussa urheilija on keskiössä – harrastetasolta huipulle asti

Arvostamme Minettien nykyisten valmentajien saavuttamaa menestystä ja koreografi Antton Laineen huippuosaamista. Arvostamme myös niiden valmentajien työtä, jotka ovat näiden nuorten urheilijoiden kanssa tehneet pohjatyötä. Taustalla on suuri joukko valmentajia Tampereen Voimistelijoiden lisäksi muistakin seuroista. Ennen kaikkea arvostamme sitä työtä, minkä nuoret urheilijat ovat itse tehneet menestyksensä eteen. Menestyksen hinta ei saa kuitenkaan olla liian kova.

Voimistelijoille halutaan tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet

Tampereen kaupunki, Tampereen Voimistelijat ja Tampereen Sisu ovat Sisun aloitteesta käyneet kesällä 2017 neuvottelut Ikurin liikuntahallin tilojen käytöstä. Aiemmin yhteiskäytössä olleet tilat jaettiin kolmeen osaan: 1) yhteiskäytössä olevat tilat aikataulutettuna seurojen kesken, 2) TV:n käytössä olevat ja 3) Sisun käytössä olevat tilat. Muutoksen tarkoituksena oli jakaa tilat seurojen tosiasiallisen tarpeen mukaan sekä jakaa käyttömaksut tilojen käytön mukaisessa suhteessa. Uuteen käytäntöön siirryttiin 1.9.2017 alkaen.

Ikurin liikuntahallin tilat ovat jo nyt ylikäytöllä arki-iltaisin. Sisun aikomuksena on käynnistää joukkuevoimistelutoiminta Minettien varjolla sekä aloittaa rytminen voimistelu, joka on käytännössä kokonaan kuollut Tampereelta. Vaikka Sisu onnistuisi käynnistämään kaksi uutta lajia, Ikurin hallin tilat eivät riittäisi uusille voimistelijoille. Ellei Sisu osoita lajeille uusia tiloja, joukkuevoimistelun olosuhteet tosiasiassa heikkenevät Tampereella. Vuosien kokemus on osoittanut, että yhteiskäyttötilat aiheuttavat enemmän ongelmia kuin ratkaisevat niitä.

Tampereen Voimistelijat järjesti Minettien vanhemmille 13.11.2017 keskustelutilaisuuden, jossa kerrottiin seuran näkökulma tilanteeseen ja yritettiin löytää yhteinen ratkaisu, jolla voimistelijoiden etu toteutuisi mahdollisimman hyvin. Vanhempien joukosta tehtiin ehdotus, että Minetit jatkaisivat nykyisessä seurassa, vaikka valmentajat siirtyisivät, ja Tampereen Voimistelijat hankkisi näille valmennuksen Sisusta ostopalveluna. Näin Minetit voisivat käyttää TV:n harjoitustiloja ja valmentajat voisivat lähteä rakentamaan omaa järjestelmää Sisuun. TV piti ehdotusta hyvänä ja järjesti sen pohjalta tapaamisen Sisun johdon ja Minettien valmentajien kanssa 17.11.2017. Muut osapuolet eivät kuitenkaan hyväksyneet kompromissiehdotusta.

Tampereen Voimistelijoilla on Voimisteluliiton huippuseurastatus joukkuevoimistelussa ja naisten telinevoimistelussa. Molemmat tulevat säilymään seuran painopistelajeina. Seuran tärkein tapahtuma on yksittäinen harjoitus ja seura haluaa tarjota voimistelijoilleen parhaat mahdolliset olosuhteet myös jatkossa.

 

TAMPEREEN VOIMISTELIJAT RY

 

Aleksi JÄNTTI
Puheenjohtaja

Riitta TAIPALE
Toiminnanjohtaja

Lotta NUPPOLA
Valmennuspäällikkö